Missie en Visie

Fysio- en ergotherapeuten opleiden die in staat zijn om cliënten met een multifactorieel gezondheidsprobleem en een hulpvraag gericht op het bewegend functioneren te coachen in attitude- en gedragsverandering, waardoor de cliënten weer in staat gesteld worden waardenvolle levensdoelen te realiseren en op een andere manier om te gaan met hun gezondheidsproblemen.

Onze cursussen zijn sterk praktijkgericht en tegelijkertijd ook wetenschapstheoretisch onderbouwd. Het IPT onderscheidt zich daarbij van overige opleidingen door zijn sterke accentuering van de therapeutische relatie en de samenhang tussen lichamelijkheid, cognities en emoties.

Psychosomatisch therapeut

De psychosomatisch therapeut is door zijn opleiding met name in staat cliënten te begeleiden met een multifactorieel gezondheidsprobleem en een hulpvraag gericht op het bewegend functioneren. De psychosomatisch therapeut helpt de cliënt om de wisselwerking van de (dominant) op elkaar inwerkende factoren op fysiek, psychosociaal en contextueel gebied inzichtelijk te maken voor de cliënt. De psychosomatisch therapeut zet, in continue afstemming met de cliënt, verschillende interventies gelijktijdig in die gericht zijn op de psychosociale- en contextuele factoren die een dominante rol spelen (bijvoorbeeld cognitief-gedragsmatige interventies en lichaamsgerichte oefeningen), met als doel de belemmering in het bewegend functioneren te verminderen

Visie

Het IPT heeft als visie dat gezondheidsproblemen gevolgen hebben voor het totale functioneren van de mens. De gevolgen van ziekte raken de mens in alle aspecten van zijn bestaan: dagelijkse activiteiten, de leefwereld en belangrijke relaties met anderen worden beïnvloed. Dit impliceert dat behandeling op alle niveaus dient in te grijpen en dat niet alleen de medische diagnose en kennis van de pathologie belangrijk zijn voor het instellen van een therapie. Het hebben van inzicht in hoe de cliënt zijn beperkingen beleeft en hoe hij met zijn beperkingen omgaat (coping) is voorwaarde voor het welslagen van de therapie. Ondermijnende ziekteopvattingen of ondermijnende overtuigingen over zichzelf en omgeving kan herstel zodanig in de weg staan dat een reguliere paramedische behandeling geen oplossing biedt. In dit geval kan het ontdekken en veranderen van deze ondermijnende overtuigingen de weg vrij maken voor het gezamenlijk vinden van oplossingen en de cliënt motiveren tot blijvende attitude- en gedragsverandering.

Sleutelwoorden

Belangrijke sleutelwoorden daarbij zijn: positieve gezondheid, lichaamsgericht, oplossingsgericht, methodisch en doelgericht werken, een eclectische stijl van werken en het kunnen aansluiten bij bestaande vaardigheden van de cliënt. Oplossingsgericht werken staat voor benadrukken van talenten en herstelbevorderende krachtbronnen waarover elk mens beschikt. Methodisch en doelgericht werken wil zeggen dat we therapeuten leren om reflectieve therapeuten te worden die samen met hun cliënt haalbare doelen opstellen. Eclectisch werken houdt in dat we therapeuten willen opleiden die niet beperkt zijn tot één voorkeursstijl van behandelen, maar op grond van de specifieke problematiek van een cliënt een gerichte manier van behandelen inzetten.Positieve gezondheid is het bevorderen van eigen regie en psychologische flexibiliteit bij het omgaan met gezondheidsproblemen.

Positieve werkrelatie, respect en veiligheid

De hier geschetste benadering brengt met zich mee dat de relatie tussen therapeut en cliënt de kern van de therapie vormt. Niet de juiste techniek of de juiste interventie bepalen het welslagen van de therapie, maar de manier waarop therapeut en cliënt samen omgaan met mogelijkheden en onmogelijkheden tijdens het behandelingsproces. Belangrijke intermenselijke fenomenen als overdracht en tegenoverdracht spelen in de therapeutische relatie een sleutelrol. De psychosomatisch werkende therapeut moet beschikken over vaardigheden waardoor hij kan inspelen op weerstanden ten aanzien van gedragsverandering, overdracht en tegenoverdracht. De manier waarop hij inspeelt hangt af van de probleemsituatie en de beleving daarvan door zijn cliënt. De therapeut kan vanuit een betrokken houding zowel steunend als confronterend als ook humor inbrengen om de cliënt te coachen naar verandering van beweegredenen van gedrag. Sleutelwoorden zijn daarbij het hebben van een positieve werkrelatie, respect en veiligheid. In de therapeutische relatie is de therapeut in staat met de cliënt de spelregels en speelruimte te creëren om de beoogde gedragsverandering te faciliteren.

Psychosomatische werken in de praktijk

In de praktijk betekent dit dat de therapeut systematisch informatie verzamelt over feitelijke problemen die de cliënt heeft met zijn ziekte en beperkingen. De mogelijke problemen bij het slecht functioneren kunnen liggen op het niveau van de omgeving, het gedrag, persoonlijke vermogens, belemmerende overtuigingen, interne conflicten of binnen het zelfbeeld. Als predisponerende, uitlokkende en onderhoudende factoren voldoende inzichtelijk zijn dan kan de begeleiding afgestemd worden op het individu. De therapeut wordt dan een gids die de cliënt steunt opdat hij zelf actief zijn problemen kan oplossen. Samenvattend komt het er op neer dat de psychosomatische werkende therapeut zich vooral richt op de mens achter de klacht.

Persoonlijke ontwikkeling

Belangrijk uitgangspunt in de opleiding is ook dat de therapeut een persoonlijke ontwikkeling doormaakt, waarbij het reflectief vermogen op eigen handelen toeneemt en daarmee de effectiviteit van de therapie. Het is belangrijk dat de therapeut zijn professionele en persoonlijke grenzen kent en bewaakt. Dit vraagt vakkennis en-kunde, het overzien van het vakgebied en de begrenzing daarvan Dit vraagt tevens het kunnen begrenzen  middels adequate reflectie op de mogelijkheden en onmogelijkheden primair van zichzelf en in tweede instantie van zijn cliënten. Wij leiden therapeuten op die in geval van twijfel intervisie en supervisie zoeken bij ervaren collega’s.

Geïnteresseerd in de opleiding?

Neem dan contact op en we vertellen je graag meer hier over.
Je kan contact opnemen met het mail adres info@ipt-opleiding.nl of te bellen naar +31 6 83 39 61 31